Hrvatski English Deutsch Italiano Français Русский Slovenščina Magyar Čeština Slovenčina Język polski

Opći uvjeti poslovanja


 


Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Klasa:001-01/07-01/128, Ur. broj:71-05-03/1-07-2,

od 10. listopada 2007. godine, agencija "Nekretnine Croatia d.o.o." donosi slijedeće:
OPĆE UVJETE POSLOVANJA
1. PONUDA


Ponuda agencije Nekretnine Croatia temelji se na podacima koje zaprima pismenim i usmenim putem te je uvjetovana potvrdom.

Zadržavamo mogućnost zabune te prethodne prodaje ili odustajanja vlasnika nekretnine. Za netočne podatke Agencija odgovara u slučaju

namjernog, izrazito nemarnog ponašanja agencije. Sve ponude Agencije i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati upovjerenju

i samo ih uz pismeno odobrenje Agencije smije prenijeti trećoj osobi.


2. OBVEZE AGENCIJE


1. Zaključiti ugovor o posredovanju s nalogodavcem (standardni ili isključivi);

2. Nastojati naći treću osobu i dovesti u vezu s nalogodavcem radi zaključivanja posredovanog posla;

3. Procijeniti tržišnu vrijednost nekretnine i sa istom upoznati nalogodavca;

4. Upozoriti nalogodavca s nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu;

5. Obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla, te iste predočiti nalogodavcu;

6. Upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne

nekretnine;

7. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine natržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija;

8. Omogućiti pregled nekretnina, organizaciju termina i vođenje razgledavanja;

9. Čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu;

10. Obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su Agenciji poznate;

11. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;

12. Prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (predugovora i ugovora);

13. Posredovati pri primopredaji nekretnine;

14. U ime nalogodavca urudžbirati potrebnu dokumentaciju kod nadležne porezne uprave i zemljišnoknjižnog odjela nadležnog suda;

Smatra se da je Agencija omogućila nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za

sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

- neposredno odvela ili uputila nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,

- organizirala susret između nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; nalogodavcu priopćila

ime, broj telefona, telefaksa, e-maila treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćila točnu lokaciju tražene

nekretnine.


3. OBVEZE NALOGODAVCA


1.Zaključiti Ugovor o posredovanju s Agencijom (standardni ili isključivi);

2. Dati Agenciji na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine odnosno pravo na nekretnini koja je predmet

posredničkog posla;

3. Obavijestiti Agenciju o svim bitnim podacima, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;

4. Osigurati Agenciji i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji posrednika;

5. Odmah nakon zaključivanja posredovanog posla odnosno Predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao

Agenciji isplatiti ugovorenu naknadu (proviziju);

6. Nadoknaditi Agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja;

7. Obavijestiti Agenciju pisanim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio agenciju, a posebno o promjenama

povezanih s vlasništvom na nekretnini;

Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja

u cilju okončanja pravnog posla. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog štetnog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje

strane, prema Agenciji ili trećoj ugovornoj osobi koja je poslana sa strane Agencije. Ukoliko je to slučaj, stranke ugovaraju da je

nalogodavac dužan platiti Agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade (provizije)

za posredovani posao.


4. OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU


Agencija stječe pravo na naknadu u nakon sklapanja ugovora za koji je posredovala, osim ako Agencija i nalogodavac nisu ugovorili
da se pravo na plaćanje naknade stječe već pri sklapanju predugovora.

Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja Agencija može naplatiti u visini stvarnih troškova, ako je to posebno

ugovoreno između posrednika i nalogodavca.

Nakon prestanka ugovora, Agencija ima pravo na naknadu u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora, ako ugovorom nije

drukčije ugovoreno, i u slučajevima kad nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je pretežito posljedica Agencijskog djelovanja

prije prestanka ugovora o posredovanju.

Ukoliko nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti realne troškove glede utrošenog vremena,

oglašavanja i ostalih troškova a sve prema posredničkoj tarifi.

Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga

za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

Agencija ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni

posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.

Naknada obuhvaća i uobičajene troškove posredovanja, osim onih posebno ugovorenih.

Agencija ima pravo na naknadu i kad ona nije u ugovoru o posredovanju izričito ugovorena. Visina naknade utvrđuje se posredničkom

tarifom.


5. IZNOSI NAKNADA


Dalje navedeni postoci plaćaju se kao posrednička naknada.

5.1. Kupnja

Posrednička provizija iznosi minimalno 3% + PDV od postignute cijene nekretnine, s time da iznos provizije ne može biti manji od 5.000,00 kn+ PDV.

 Nalogodavcu s kojim Agencija ima isključivi posrednički ugovor, provizija se naplaćuje sukladno  ugovorenom iznosu.

5.2. Prodaja

Posrednička provizija iznosi minimalno 3%+ PDV od postignute cijene nekretnine,
s time da iznos provizije ne može biti manji od 5.000,00 kn+ PDV.

Nalogodavcu s kojim Agencija ima isključivi posrednički ugovor, provizija se naplaćuje sukladno  ugovorenom iznosu.


5.3. Najam/Zakup

Za zaključenje ugovora o najmu naplaćuje se minimalno 100% iznosa mjesečne najamnine + PDV.

Pri zaključenju ugovora  od 12 do 59 mjeseci trajanja najma/zakupa naplaćuje se 100% iznosa mjesečne najamnine+ PDV.

Pri  zaključenju ugovora o najmu/zakupu dužem od 60 mjeseci naplaćuje se posrednička naknada u iznosu od 150% mjesečne najamnine+ PDV.

Kod dodane vrijednosti (povećanja cijene, ugovaranja posebnih uvjeta prema zahtjevu nalogodavca, dodatnim uslugama itd.) naplaćuje se

150% iznosa mjesečne najamnine + PDV.

Kod zaključenja ugovora o najmu/zakupu nalogodavcu s kojim Agencija ima isključivi posrednički ugovor  provizija se naplaćuje prema

iznosu ugovorenom i navedenom u istom.


5.4. Zamjena

Prilikom zamjene nekretnina provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana

stekla zamjenom ili ukupne vrijednosti zamjene uz doplatu: 3- 5 % + PDV


5.5. Posrednička satnica

Posrednička satnica Agencije iznosi 250,00 kn.


5.6.
Troškovi

Troškove ovjera dokumenata, takse i ostale troškove snosi stranka.


6. PRESTANAK UGOVORA


Klijenti mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga.

Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi  Agenciji učinjene troškove. Ako je u roku od jedne godine od prestanka ugovora o

posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac zaključio posredovani pravni posao s osobom s kojom ju je u vezu dovela Agencija,

dužan je Agenciji  nadoknaditi posredničku proviziju u cijelosti.

Ugovor o posredovanju zaključen je na određeno vrijeme i može se raskinuti prije isteka ugovorenog vremena isključivo pisanim otkazom

bilo koje od ugovornih strana. Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza.

Kad je ugovor o posredovanju u prometu nekretninama prestao otkazom, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine.

Nalogodavac je dužan nadoknaditi Agenciji učinjene troškove.


7. OPĆE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPOROVA


Na odnose između nalogodavca i Agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti

ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretninama, kao i odredbe Zakona o obveznim

odnosima.

Moguće sporove će rješavati Općinski sud u Varaždinu.


                                                                                    Nekretnine Croatia
                                                                                          15.01.2015.